Polityka prywatności

Strona główna 9 Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
Serdecznie witamy w oficjalnym serwisie internetowym Polskiej Szkoły Alpinizmu, dalej: PSA.

Korzystając z naszej strony internetowej zgadzasz się z poniższymi zasadami:
PSA dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w serwisie były prawidłowe i rzetelne. Niemniej jednak nie gwarantujemy, że wszystkie informacje są kompletne, aktualne i przydatne, ani zgodne ze stanem faktycznym, ponieważ mogły nie zostać z różnych powodów na czas zaktualizowane, aczkolwiek istnieje telefoniczna (codziennie od 8:00-20:00) lub mailowa możliwość ich weryfikacji, za pomocą numeru telefonu i adresu e-mail zawartych w dalszej części. W szczególności PSA nie może zapewnić wierności kolorów na prezentowanych fotografiach, ponieważ ich wyświetlanie zależy między innymi od ustawień monitora oraz jego rozdzielczości. Wszelkie informacje zamieszczone w serwisie mają wyłącznie charakter poglądowy. PSA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych w serwisie w dowolnym czasie.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 

Definicje

 

Wyrażenia pisane w niniejszym regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie, chyba że z jego treści wynika co innego:

1. Regulamin – niniejszy regulamin;

2. Administrator Danych Osobowych – Polska Szkoła Alpinizmu działająca jako Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Bielsko-Biała z siedzibą w Bielsku-Białej, pod adresem ul. Asnyka 4/22, 43-300 Bielsko-Biała, MZO – 4320/127/2014, NIP: 547-209-30-17, numer REGON: 360246676, tel.: +48 602-730-213, e-mail: biuro@polskaszkolaalpinizmu.pl.

3. Serwis – prowadzony przez Administratora serwis internetowy dostępny pod adresem https://polskaszkolaalpinizmu.pl

4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.

 

§ 1
Zasady korzystania z Serwisu

 

1. Każda osoba odwiedzająca serwis zobowiązana jest do przestrzegania Regulaminu. Wszelkie działania podejmowane w ramach serwisu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.

2. Administrator udostępnia Użytkownikom dostęp do treści serwisu internetowego, tj. świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługodawcą w rozumieniu przedmiotowej ustawy jest Administrator.

3. Do korzystania z serwisu wymagane jest: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www oraz obsługująca język programowania JavaScript, a ponadto akceptująca pliki cookies i obsługująca szyfrowane połączenia SSL.

4. Wszelkie prawa do serwisu oraz jego elementów stanowią przedmiot praw Administratora, natomiast wszelkie materiały lub ich elementy, w tym teksty, grafika, układ i kompozycja elementów (tzw. layout), znaki towarowe, fotografie, materiały audio-video, aplikacje oraz inne oprogramowanie i inne informacje i elementy chronione prawem dostępne na stronach internetowych serwisu stanowią przedmiot praw Administratora. Każde ich niezgodne z prawem wykorzystanie jest zabronione i może rodzić odpowiedzialność cywilnoprawną lub karną. Oznacza to w szczególności zakaz kopiowania, modyfikowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania w jakiejkolwiek postaci takich materiałów za wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo.

5. Ilekroć w Regulaminie przewidziano składanie jakichkolwiek oświadczeń przy pomocy narzędzi udostępnianych przez Administratora w ramach serwisu, wszelkie oświadczenia złożone w ten sposób uważa się za złożone z chwilą skorzystania przez Użytkownika lub innej osoby korzystającej z serwisu z odpowiedniego narzędzia, bez względu na to kiedy oświadczenie doszło do jego adresata w taki sposób, że mógł się on z nim zapoznać. Użytkownik lub inna osoba korzystająca z serwisu może skontaktować się z Administratorem w celu ustalenia, czy składane przez niego oświadczenie lub oświadczenie składane mu przez innego Użytkownika zostało złożone.

6. Regulamin jest udostępniany osobom korzystającym z serwisu nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu, w formie która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

§ 2
Odpowiedzialność

 

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania Użytkowników związane z korzystaniem z serwisu.

2. Serwis i wszystkie świadczone w jego ramach usługi są udostępnione w stanie takim, w jakim się znajdują. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że zapoznał się ze sposobem funkcjonowania serwisu i akceptuje go w tej formie, w jakiej się znajduje. Nie wyłącza to uprawnienia Administratora do wprowadzania nowych rozwiązań technicznych, w tym takich których celem jest usprawnienie funkcjonowania serwisu i świadczonych w jego ramach usług.

3. Administrator może prezentować w serwisie linki, materiały, prezentacje i inne treści zawierające odesłania do ofert i usług podmiotów trzecich lub może umożliwić Użytkownikom dostęp za pośrednictwem serwisu do usług świadczonych przez osoby trzecie. Treści i usługi takie nie stanowią elementu usług świadczonych przez Administratora, a zasady korzystania z nich określają odpowiednie podmioty trzecie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z takich treści przez Użytkowników, ani za jakiekolwiek działania lub zaniechania osób trzecich. Administrator nie ponosi także odpowiedzialności za treść witryn internetowych, do których kierują umieszczone w ramach serwisu linki.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu lub utratę danych Użytkownika w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich lub w wyniku działania Administratora zmierzającego do poprawy funkcjonalności serwisu.

5. W najszerszym zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, odpowiedzialność Administratora za szkodę rzeczywistą oraz utracone przez Użytkownika korzyści zostaje wyłączona, chyba że szkoda została wyrządzona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Administratora.

6. Użytkownik ponosi wobec Administratora pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe lub związane z naruszeniem przez niego prawa, Regulaminu, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego lub praw osób trzecich, w tym w szczególności za szkody związane z nieprawdziwością, niedokładnością lub niepełnością jakichkolwiek z oświadczeń Użytkownika.

 

§ 3
Kontakt

 

1. Operator udostępnia Użytkownikowi adres email: biuro@polskaszkolaalpinizmu.pl, przeznaczony do kontaktów z nim, na który Użytkownik może kierować wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje.

2. Administrator może przesyłać Użytkownikowi wiadomości na adres e-mail związane z treścią serwisu.

3. Postanowienia niniejszego punktu pozostają bez uszczerbku dla uprawnień Użytkowników (w tym w szczególności Użytkowników będących konsumentami) wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 4
Przetwarzanie danych osobowych

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Szkoła Alpinizmu działająca jako Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Bielsko-Biała z siedzibą w Bielsku-Białej, pod adresem ul. Asnyka 4/22, 43-300 Bielsko-Biała, MZO – 4320/127/2014, NIP: 547-209-30-17, numer REGON: 360246676, tel.: +48 602-730-213, e-mail: biuro@polskaszkolaalpinizmu.pl.

2. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@polskaszkolaalpinizmu.pl.

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu odpowiedzi na Państwa pytania.

4. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

5. Na potrzeby odpowiedzi na zapytanie przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu przekazania odpowiedzi na Państwa zapytanie, a po tym okresie, przez okres 1 roku.

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany powyżej, jeżeli będzie to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

8. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Administrator nie pobiera danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie dane podane przez Panią/Pana.

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do podmiotów trzecich ani do państw trzecich.

11. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do:

  • uzyskania informacji na temat przetwarzania danych, w tym o kategoriach przetwarzanych Danych i ewentualnych odbiorcach danych;
  • żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych,
  • żądania usunięcia danych – poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie,
  • przenoszenia danych – poprzez otrzymanie danych w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez Użytkownika podmiotowi trzeciemu,
  • cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

12. Pani/Pana dane nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.

 

§ 5
Pliki Cookies

 

1. Podczas przeglądania strony internetowej używane są pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Pani/Pana urządzeniu końcowym w związku z korzystaniem z niniejszej strony internetowej – ich stosowanie ma na celu poprawne działanie strony.

2. Pliki pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Panią/Pana i dostosować stronę indywidualnie do potrzeb.

3. Pliki cookies zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

4. Stosowane przez nas pliki cookies są bezpieczne dla Pani/Pana urządzeń. Nie jest możliwe przedostanie się do Pani/Pana urządzeń poprzez pliki cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

5. Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

  • cookies sesyjne: są przechowywane na Pani/Pana urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Pani/Pana urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Pani/Pana urządzenia,
  • cookies trwałe: są przechowywane na Pani/Pana urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Pani/Pana urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Pani/Pana urządzenia.

6. Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez cookies do Pani/Pana urządzenia. Ustawienia możesz zmienić tak aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Pani/Pana urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach Pani/Pana oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§ 6
Zmiany regulaminu

 

1. W razie wprowadzenia zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym fakcie Użytkowników za pomocą publikacji zmian Regulaminu na stronie internetowej serwisu.

2. Zmiana danych Administratora lub danych kontaktowych nie wymaga stosowania przez Administratora procedury opisanej w niniejszym paragrafie; Administrator jest jednak zobowiązany powiadomić Użytkowników o takich zmianach.

§ 7
Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w serwisie.

2. Zapisy niniejszego regulaminu dostępne są również w zakładce Statut niniejszego serwisu.

3. Ilekroć w Regulaminie przewidziano możliwość lub obowiązek skontaktowania się Użytkownika z Administratorem, kontakt taki powinien nastąpić przy użyciu poczty elektronicznej (chyba że co innego wynika z Regulaminu) na adres e-mail: biuro@polskaszkolaalpinizmu.pl.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.