Statut

Strona główna 9 Statut

STATUT POLSKIEJ SZKOŁY ALPINIZMU

Po zapisach Statutu umieszczono również regulamin rekrutacji, regulamin kursów i szkoleń oraz politykę prywatności

§ 1

Nazwa, typ, misja i cel placówki oraz jej zadania

1. Placówka nosi nazwę: Polska Szkoła Alpinizmu, i w dalszej części statutu zwana jest „placówką”.

2. Misją placówki jest szerzenie wiedzy i dobrych praktyk z zakresu bezpiecznego i efektywnego uprawiania różnych sportów górskich, a także innych aktywności wykorzystujących alpinistyczne techniki linowe, jak prace na wysokości, obsługa parków linowych i sztucznych ścian wspinaczkowych, czy praca instruktora alpinistycznych technik linowych.

3. Celem działalności placówki jest prowadzenie w formach pozaszkolnych szkoleń w zakresie uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, przekwalifikowania zawodowego, dokształcania, doskonalenia i przygotowania zawodowego a w szczególności odpowiedź na realne zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników danego typu.

4. Polska Szkoła Alpinizmu to centrum kształcenia ustawicznego działające na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty, Prawa Oświatowego, oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

5. Siedziba placówki mieści się w Bielsku-Białej, przy ulicy Asnyka 4/22.

6. Zakres działalności placówki obejmuje szkolenia:

 • instruktor rekreacji ruchowej o spec. wspinaczka skalna
 • instruktor sportu o spec. wspinaczka skalna
 • instruktor sportu o spec. wspinaczka sportowa
 • trener wspinaczki sportowej
 • instruktor rekreacji ruchowej o spec. wspinaczka halowa
 • instruktor sportu o spec. wspinaczka halowa
 • instruktor rekreacji ruchowej o spec. taternictwo jaskiniowe
 • instruktor sportu o spec. taternictwo jaskiniowe
 • instruktor rekreacji ruchowej o spec. snowboard
 • instruktor sportu o spec. snowboard
 • instruktor rekreacji ruchowej o spec. turystyka piesza górska
 • instruktor rekreacji ruchowej o spec. narciarstwo turowe
 • instruktor rekreacji ruchowej o spec. splitboard
 • instruktor rekreacji ruchowej o spec. alpinistyczne techniki linowe
 • instruktor sportu o spec. alpinistyczne techniki linowe
 • instruktor prac na wysokości w dostępie budowlanym
 • instruktor alpinizmu przemysłowego
 • osoba kompetentna do kontroli środków ochrony indywidualnej, służących do ochrony przed upadkiem z wysokości na poziomie rozszerzonym
 • osoba kompetentna do kontroli podstawowych środków ochrony indywidualnej, służących do ochrony przed upadkiem z wysokości
 • operator sztucznej ściany wspinaczkowej
 • praca na wysokości w dostępie budowlanym
 • praca na wysokości w dostępie budowlanym z elementami dostępu linowego
 • praca na wysokości w dostępie linowym
 • bezpieczna praca na wysokości w przestrzeniach zamkniętych
 • ratownictwo wysokościowe oraz ewakuacja z zamkniętych przestrzeni
 • kurs do obsługi parków linowych (na instruktora i ratownika parku linowego)
 • szkolenie okresowe bhp dla stanowisk robotniczych z zakresu bezpiecznej pracy na wysokości
 • szkolenie okresowe bhp dla stanowisk robotniczych z zakresu bezpiecznej pracy w przestrzeniach zamkniętych
 • szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami z zakresu organizowania prac na wysokości oraz nadzoru
 • szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami z zakresu organizowania bezpiecznej pracy w przestrzeniach zamkniętych oraz nadzoru
 • opieka nad poszkodowanym
 • pierwsza pomoc przedmedyczna
 • kurs wspinaczki na sztucznej ścianie
 • kurs wspinaczki po drogach ubezpieczonych
 • pełny kurs skałkowy (dawniej podstawowy kurs skałkowy)
 • kurs wspinaczki na własnej asekuracji oraz wielowyciągowej
 • szkolenia jaskiniowe
 • szkolenia lodowcowe
 • szkolenia lawinowe
 • szkolenia skiturowe

7. Odbiorcami placówki są nauczyciele, osoby delegowane przez instytucje publiczne, osoby prywatne oraz firmy.

8. Placówka realizuje swoje zadania poprzez:

 • organizację szkoleń stacjonarnych,
 • organizację szkoleń niestacjonarnych,
 • w szczególnych przypadkach w trybie na odległość,
 • organizację szkoleń w wynajmowanych obiektach, w plenerze (np. skałki, jaskinie, stoki) lub w miejscu wyznaczonym przez zleceniodawcę,
 • zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz uzupełniania wiedzy i rozwoju ogólnego słuchaczy,
 • stosowanie w kształceniu nowoczesnych metod i technik audiowizualnych,
 • prowadzenie szkoleń w formie kursów, seminariów, treningów, warsztatów, konsultacji itp.,
 • w zależności od zapotrzebowania,
 • realizację szkoleń we współpracy z osobami posiadającymi odpowiednie kompetencje, będącymi specjalistami/ekspertami w danej dziedzinie bądź za pośrednictwem swojej wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

9. Szkolenia odbywają się w oparciu o programy opracowane na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa z ich adekwatnym dostosowaniem do warunków lokalnych i indywidualnych uwarunkowań techniczno-organizacyjnych zleceniodawców i organizatorów, a także w oparciu o programy autorskie opracowane przez pracowników placówki bądź osobę prowadząca szkolenie, zatwierdzone przez dyrektora placówki.

§ 2

Organy placówki oraz zakres ich zadań

1. Organem prowadzącym placówkę jest firma Polska Szkoła Alpinizmu TDMA Mateusz Gutek, Asnyka 4/22, 43-300 Bielsko-Biała a osobą prowadzącą placówkę Mateusz Gutek.

2. Organem zarządzającym placówką jest dyrektor. Dyrektor powoływany i odwoływany jest przez organ prowadzący placówkę. Osoba fizyczna będąca właścicielem placówki, może jednocześnie pełnić funkcję dyrektora placówki.

3. Do zadań dyrektora placówki należy:

 • organizacja pracy placówki od strony merytorycznej i dydaktycznej,
 • organizacja szkoleń,
 • rekrutacja kadry dydaktycznej,
 • nadzór nad procesem rekrutacji słuchaczy,
 • zapewnienie planów zajęć i programów nauczania,
 • zapewnienie odpowiedniego nadzoru metodycznego,
 • zapewnienie nadzoru wewnętrznego służącego podnoszeniu jakości prowadzonych szkoleń,
 • dbanie o powierzone mienie,
 • reprezentowanie placówki na zewnątrz,
 • współpraca z organem prowadzącym.

§ 3

Organizacja placówki

1. Dyrektor dokonuje doboru kadry trenerów, instruktorów, specjalistów z danego obszaru do realizacji danego szkolenia, zwanych dalej „wykładowcami”. Dyrektor sprawuje merytoryczny nadzór nad całym procesem sprzedaży usług szkoleniowych.

2. Osoba prowadząca placówkę zajmuje się obsługą finansową i administracyjną placówki, a także odpowiada za organizację techniczną i logistykę. Odpowiada również za rozwój placówki poprzez pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie relacji z kluczowymi klientami, a także rozwój pracowników i obsługę biura, przygotowując dokumentację szkoleniową i przetargową, dba o prawidłowy przebieg całego procesu sprzedaży lub zleca te czynności osobom trzecim.

3. Placówka opracowuje oferty dla potencjalnych klientów. Określa w nich proponowaną tematykę, rodzaj szkolenia i czas jego trwania, kryteria doboru uczestników, warunki organizacyjne i finansowe itp. Uczestników rekrutuje się indywidualnie (wolny nabór) lub grupowo (zlecenie instytucji lub organizacji). W przypadkach rekrutacji grupowej możliwe są negocjacje programu i organizacji szkolenia z instytucjami zlecającymi.

4. Organizacja szkoleń opiera się o  art. 117 Prawa Oświaty (Dz.U. 2017 poz. 59), rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2023 poz. 2175) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

5. Szkolenia mogą prowadzić wykładowcy o kwalifikacjach odpowiadających programom nauczania, gwarantujących należyty poziom prowadzonych szkoleń. Mogą to być m.in.: psychologowie i trenerzy, instruktorzy i trenerzy danych dyscyplin sportowych, nauczyciele, specjaliści w danej dziedzinie wiedzy i umiejętności, i inne osoby, w zależności od kwalifikacji i potrzeb organizatora kształcenia.

6. Placówka może zlecić realizację szkoleń wykładowcom w oparciu o umowy cywilno-prawne oraz upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników. W uzasadnionych przypadkach, Placówka może zlecić realizację szkoleń firmom zewnętrznym z którymi są podpisywane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 4

Prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów placówki

1. Obowiązkiem wykładowcy jest:

 • rzetelne przygotowanie się do zajęć,
 • dostosowywanie się do wymagań dyrektora placówki w zakresie sposobu prowadzenia zajęć i realizacji programu,
 • stosowanie nowoczesnych i atrakcyjnych metod nauczania,
 • bieżące prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,
 • dbanie o dobre imię placówki,
 • zachowanie tajemnicy służbowej,
 • ochrona danych osobowych słuchaczy,
 • systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bhp,
 • przestrzeganie zapisów statutowych,
 • wzbogacanie warsztatu pracy i dbanie o powierzone mienie.

2. Wykładowca ma prawo:

 • otrzymać od dyrektora placówki pomoce niezbędne do przeprowadzenia zajęć,
 • zgłaszać do dyrektora placówki swoje uwagi dotyczące organizacji zajęć oraz inne, które uzna za istotne dla prawidłowego funkcjonowania placówki,
 • zgłaszać do dyrektora placówki swoje uwagi dotyczące programu nauczania realizowanego podczas szkolenia.

3. Słuchaczem placówki jest każda osoba uczestnicząca w szkoleniach organizowanych przez placówkę.

4. Słuchacz placówki ma obowiązek:

 • sumiennie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
 • wykonywać polecenia osoby prowadzącej związane z realizacją treści programowych,
 • poddania się sprawdzeniu nabytej wiedzy teoretycznej i praktycznej w postaci testów, egzaminu pisemnego czy praktycznego wynikającego z harmonogramu danego szkolenia,
 • szanować godność osobistą osoby prowadzącej oraz innych uczestników szkolenia,
 • współdziałać w kształtowaniu przyjaznych i serdecznych stosunków w grupie,
 • nie dyskryminować innych ze względu na płeć, pochodzenie, religię, stopień niepełnosprawności czy inne poglądy.

5. Słuchacz placówki ma prawo do:

 • zapoznania się z treścią programu nauczania,
 • zgłaszania swoich uwag, dotyczących przebiegu nauki, organizacji zajęć oraz innych, istotnych dla placówki spraw – bezpośrednio do placówki lub za pośrednictwem wykładowcy,
 • jawnej oceny swojej pracy,
 • swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,
 • zwolnienia z części ogólnej instruktora rekreacji ruchowej jeżeli jest absolwentem studiów wyższych na kierunku wychowania fizycznego lub turystyki i rekreacji, lub ukończył w PSA inny kurs na IRR, ale tylko w przypadku, jeżeli od tego faktu do rozpoczęcia kursu nie minęło 12 miesięcy.
 • zwolnienia z części ogólnej instruktora sportu jeżeli jest absolwentem studiów wyższych na kierunku wychowania fizycznego, lub ukończył w PSA inny kurs na IS, ale tylko w przypadku, jeżeli od tego faktu do rozpoczęcia kursu nie minęło 12 miesięcy.
 • możliwości ponownego podejścia do niezdanego egzaminu na zasadach ustalonych z dyrektorem placówki,
 • egzaminy poprawkowe mogą być odpłatne, jeżeli organizacja dodatkowego terminu egzaminu wiąże się z kosztami po stronie placówki; w takim przypadku wysokość opłaty podawana jest z odpowiednim wyprzedzeniem, w miarę możliwości jeszcze przed przystąpieniem do pierwszego terminu egzaminu,
 • wykupienia dodatkowych godzin dydaktycznych, gdyby dla danego słuchacza ich ilość zawarta w programie kursu była niewystarczająca do przyswojenia wymaganych zagadnień; w takim przypadku dyrektor placówki umożliwia odbycie takich zajęć dopasowując ich organizację do preferencji słuchacza.

6. Prowadzący placówkę ma prawo skreślić słuchacza z listy w przypadku gdy:

 • nieobecność słuchacza wynosi więcej niż 1/3 zajęć – ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor placówki,
 • poprzez nieodpowiednie zachowanie uniemożliwia on pracę w grupie i prowadzenie zajęć,
 • stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia uczestników i osoby prowadzącej,
 • spożywa alkohol w czasie zajęć organizowanych przez placówkę lub bierze udział w zajęciach w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
 • nie dokonał płatności w ustalonym terminie.

7. W przypadku skreślenia, słuchaczowi nie przysługuje zwrot żadnej części opłaty za szkolenie.

§ 5

Regulamin rekrutacji oraz regulamin kursów i szkoleń

1. Regulamin rekrutacji oraz regulamin kursów i szkoleń, zostały spisane po postanowieniach końcowych, jako osobne działy Statutu

§ 6

Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki

1. Za finansowanie placówki odpowiedzialny jest organ prowadzący. Środki na finansowanie działalności uzyskuje w formie opłat od słuchaczy bądź od instytucji/firm kierujących swoich pracowników na szkolenie.

2. Udział w szkoleniach organizowanych przez placówkę jest odpłatny.

3. Wysokość opłaty za szkolenia ustalana jest przez dyrektora placówki i podawana w drodze ofertowania.

4. Działalność i majątek placówki wchodzą w skład działalności i majątku organu prowadzącego.

5. Zasady odpłatności za organizowane szkolenia ustala dyrektor placówki w porozumieniu z organem prowadzącym.

§ 7

Zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki

1. Słuchaczem szkolenia może być osoba, która spełnia warunki związane z danym typem szkolenia.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Placówka prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Zmian w niniejszym statucie dokonuje dyrektor placówki.

REGULAMIN REKRUTACJI

1. Procedura rekrutacji na szkolenia i kursy organizowane przez Polską Szkołę Alpinizmu przebiega następująco:

 • dokonanie przez Kandydata zgłoszenia na kurs/szkolenie, które następuje poprzez kontakt telefoniczny oraz wiadomość wysłaną za pomocą poczty elektronicznej albo wypełnienie formularza na stronie internetowej placówki;
 • potwierdzenie zakwalifikowania Kandydata na szkolenie przez Polską Szkołę Alpinizmu poprzez wysłanie wiadomości zwrotnej.

2. Warunkiem zakwalifikowania się do uczestnictwa w szkoleniu/kursie jest spełnienie wymagań formalnych (jeśli dotyczy) oraz wpłata zadatku (czyli bezzwrotnej zaliczki) o wysokości zależnej od rodzaju szkolenia/kursu.

3. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

4. O zakwalifikowaniu na kurs/szkolenie decyduje spełnienie kryteriów rekrutacyjnych, odpowiednich dla danego kursu/szkolenia, określonych przez Polską Szkołę Alpinizmu w momencie ogłoszenia rekrutacji na dany kurs/szkolenie. W przypadku większej ilości Kandydatów niż dopuszczalna ilość uczestników danego szkolenia/kursu, decyduje kolejność zgłoszeń.

5. O zakwalifikowaniu się do udziału w kursie/szkoleniu Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na adres e-mail z którego dokonano zgłoszenia na kurs/szkolenie, do 2 dni roboczych od dokonania zgłoszenia.

6. Liczba Uczestników kursu/szkolenia jest ograniczona. W przypadku braku wolnych miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa. Jednocześnie Kandydat zostanie poinformowany o możliwości udziału w kursie/szkoleniu w innym terminie. W przypadku rezygnacji Uczestników z listy rankingowej, prawo do uczestnictwa w kursie/szkoleniu będą miały osoby z listy rezerwowej według kolejności na tej liście.

REGULAMIN KURSÓW I SZKOLEŃ

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Wszystkie szkolenia dostępne na stronie www.polskaszkolaalpinizmu.pl organizuje Polska Szkoła Alpinizmu, z siedzibą w Bielsku-Białej, kod pocztowy 43-300 przy ul. Asnyka 4/22, NIP 5472093017, wpisana do ewidencji szkół o placówek niepublicznych, prowadzonej przez Miasto Bielsko-Biała pod numerem MZO – 4320/127/2014, zwana w dalszym ciągu niniejszego regulaminu Polską Szkołą Alpinizmu.

2. Polska Szkoła Alpinizmu może zlecić realizację szkoleń wykładowcom w oparciu o umowy cywilno-prawne oraz upoważnienie do przetwarzania danych osobowych uczestników. W uzasadnionych przypadkach, Polska Szkoła Alpinizmu może zlecić realizację szkoleń firmom zewnętrznym z którymi są podpisywane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w kursie/szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników.

4. Ilekroć używane jest w niniejszym regulaminie stwierdzenie Szkolenia, oznacza ono szkolenia i kursy w zakresach i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń na stronie www.polskaszkolaalpinizmu.pl, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana danym tematem szkolenia, lub zamknięte szkolenia i kursy w zakresach i terminach ustalanych indywidualnie z zainteresowanymi osobami, instytucjami, bądź organizacjami.

5. Uczestnik – osoba prywatna lub pracownik firmy, instytucji bądź organizacji, która zgłosiła chęć uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Polską Szkołę Alpinizmu i dokonała prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

6. Przesłanie zgłoszenia udziału w szkoleniu do Polskiej Szkoły Alpinizmu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

§ 2

Zgłoszenie uczestnictwa w kursie/szkoleniu

1. Warunkiem uczestnictwa w kursie/szkoleniu jest zgłoszenie tego faktu telefonicznie oraz pocztą elektroniczną albo za pomocą formularza na stronie www, zawierające rodzaj kursu/szkolenia oraz datę.

2. Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik Polskiej Szkoły Alpinizmu kontaktuje się z Uczestnikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu przekazania informacji dotyczących wysokości zadatku (czyli bezzwrotnej zaliczki), którego uiszczenie skutkuje potwierdzeniem rezerwacji miejsca oraz przekazania danych dostępowych do materiałów szkoleniowych. Potwierdzenie rezerwacji następuje maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu zgłoszenia. Polska Szkoła Alpinizmu nie ponosi odpowiedzialności za błędy, awarie lub przerwy w funkcjonowaniu poczty elektronicznej Uczestnika szkolenia.

3. Na adres e-mail, z którego nastąpiło zgłoszenie na kurs/szkolenie wysyłane są również informacje organizacyjne nt. kursu/szkolenia, a także oferta Placówki.

§ 3

Informacje organizacyjne dotyczące szkoleń/kursów

1. Wszelkie informacje organizacyjne przesyłane są standardowo Uczestnikowi w formie elektronicznej nie później niż na 7 dni przed terminem szkolenia na adres e-mail, z którego nastąpiło zgłoszenie. W przypadku niezebrania ustalonej przez Polską Szkołę Alpinizmu minimalnej liczby Uczestników niezbędnej do realizacji szkolenia, Polska Szkoła Alpinizmu zastrzega sobie prawo do przesłania informacji organizacyjnych w terminie krótszym niż 7 dni przed terminem szkolenia oraz do przedłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń do momentu zebrania wymaganej liczby Uczestników oraz również do odwołania szkolenia albo ustalenia ze zgłoszonymi Uczestnikami innej ceny, formy, lub terminu kursu/szkolenia.

2. Najpóźniej pierwszego dnia kursu/szkolenia, niezbędne jest wypełnienie karty zgłoszenia (w formie papierowej albo za pomocą formularza na stronie www), która zawiera przede wszystkim:

 • nazwę kursu/szkolenia, którego dotyczy zgłoszenie;
 • imię/imiona i nazwisko Uczestnika;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • pesel;
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach zawartych w programie danego szkolenia;
 • oświadczenie o świadomości, że wskazane jest posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na cały okres trwania szkolenia (nie dotyczy zajęć teoretycznych), obejmującego aktywności ruchowe zawarte w programie danego szkolenia, a rezygnując z takiego ubezpieczenia robi się to na własną odpowiedzialność;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu szkoleń i kursów zawartym w niniejszym statucie;
 • klauzulę informacyjną dot. karty zgłoszenia, przygotowaną zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO;
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • zobowiązanie do zachowania poufności informacji pozyskanych w trakcie szkoleń;
 • miejscowość, datę oraz w przypadku karty zgłoszenia w wersji papierowej, czytelny podpis.

3. Większość szkoleń/kursów kończy się egzaminem teoretycznym oraz/albo praktycznym, do którego dopuszczeni mogą być tylko Uczestnicy, którzy wpłacili całość należności za dane szkolenie oraz uczestniczyli we wszystkich zajęciach lub je odrobili (lub jeżeli stopień opanowania materiału przerabianego na zajęciach, których dotyczy nieobecność danego słuchacza, został zweryfikowany przez prowadzącego i określony jako wystarczający).

4. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminów i ewentualnym spełnieniu dodatkowych wymagań (odbyciu praktyk instruktorskich w przypadku szkoleń na instruktora rekreacji ruchowej/sportu, dostarczeniu i zaliczeniu zadanych prac zaliczeniowych oraz przygotowaniu i zaprezentowaniu zadanego tematu), Uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydane na podstawie art. 117 Prawa Oświaty (Dz.U. 2017 poz. 59) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2023 poz. 2175). Absolwenci kursów instruktorskich mogą złożyć pisemny wniosek (za pośrednictwem poczty elektronicznej) o wydanie plastikowej legitymacji potwierdzającej ukończenie kursu (koszt 35 zł – przy odbiorze osobistym, 45 zł – w przypadku wysyłki). W tym przypadku niezbędne jest dołączenie do wniosku zdjęcia Uczestnika w formie cyfrowej. Uczestnik szkoleń do prac na wysokości może złożyć pisemny wniosek (za pośrednictwem poczty elektronicznej) o otrzymanie zaświadczenia w formie anglo- lub niemieckojęzycznej. Koszt takiego zaświadczenia to 10 zł/szt. W przypadku nie spełnienia wszystkich warunków, potrzebnych do zaliczenia kursu przed zakończeniem zajęć wchodzących w jego zakres, koszt wysyłki zaświadczenia pokrywa uczestnik szkolenia (przesyłka polecona priorytetowa -10zł). Wyjątkiem są kursy skałkowe, w przypadku których standardowo wysyłamy mailowo skan zaświadczenia. W przypadku chęci otrzymania oryginału zaświadczenia za pomocą wysyłki, zamiast odbioru osobistego, w treści maila należy wskazać adres oraz opłacić jej koszty (przesyłka polecona priorytetowa -10zł). W przypadku, kiedy uczestnik spełni wszystkie wymagania przed zakończeniem zajęć, a nie otrzyma zaświadczenia zaraz po zakończeniu kursu z winy Polskiej Szkoły Alpinizmu, bądź przyczyn obiektywnych, na które żadna ze stron nie ma wpływu, zaświadczenie wysyłane jest na koszt Polskiej Szkoły Alpinizmu.

5. W przypadku wystawienia zaświadczenia lub legitymacji z błędnymi danymi osobowymi z powodu błędnego lub nieczytelnego wypełnienia formularza zgłoszeniowego, Polska Szkoła Alpinizmu wystawia na wniosek Uczestnika nowe zaświadczenie lub legitymację a koszty ponosi Uczestnik. W przypadku zaświadczeń, koszt wydania wynosi 10 zł (a koszty ewentualnej wysyłki poleconej priorytetowej – kolejne 10zł), natomiast plastikowej legitymacji 35 zł – przy odbiorze osobistym, 45 zł – w przypadku wysyłki). Takie same koszty obowiązują w przypadku składania wniosku o wydanie duplikatu zaświadczenia lub legitymacji.

§ 4

Rezygnacja z uczestnictwa

1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu niezależnie od przyczyny należy zgłosić Polskiej Szkole Alpinizmu w formie pisemnej: listem elektronicznym, lub pocztą najpóźniej 7 dni roboczych (z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) przed datą rozpoczęcia szkolenia/kursu (liczy się data wpływu oświadczenia o rezygnacji w formie pisemnej). Polska Szkoła Alpinizmu wysyła potwierdzenie otrzymania rezygnacji. Rezygnacje zgłoszone w innej formie lub terminie niż wyżej podane mogą nie zostać uwzględnione.

2. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia przez Uczestnika 50% kosztów uczestnictwa w przedmiotowym szkoleniu. 50% kosztów obliczane jest od regularnej ceny szkolenia bez uwzględniania ewentualnych zniżek. Zadatek nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku, ponieważ stanowi on równocześnie opłatę za dostęp do materiałów szkoleniowych.

3. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu w dniu jego rozpoczęcia spowoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa.

4. Zmiana terminu udziału w szkoleniu przez Uczestnika, jest traktowana tak samo jak rezygnacja z udziału w szkoleniu (w zakresie zmiany terminu udziału w szkoleniu obowiązują zasady ujęte w §4 pkt. 1-4 niniejszego regulaminu).

5. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa.

6. W przypadku, kiedy konieczność rezygnacji z udziału w kursie/szkoleniu, podyktowana jest zdarzeniami losowymi, niezależnymi od Uczestnika, a nie została ona zgłoszona na 7 dni przed rozpoczęciem kursu/szkolenia, Polska Szkoła Alpinizmu może zaproponować zmianę terminu kursu/szkolenia, lub zwrot części wpłaconych środków.

§ 5

Odwołanie/zmiana terminów kursów/szkoleń

1. W przypadku szkoleń otwartych Polska Szkoła Alpinizmu zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników.

2. Polska Szkoła Alpinizmu ma prawo odwołać zaplanowany termin szkolenia również w przypadku zaistnienia sytuacji losowych, których nie dało się wcześniej przewidzieć, takich jak czynniki pogodowe, nagła niedyspozycja wykładowcy/instruktora, nagła niedostępność miejsca szkolenia.

3. W sytuacji odwołania kursu/szkolenia z winy Polskiej Szkoły Alpinizmu lub niezebrania odpowiedniej liczby Uczestników, gwarantowany jest niezwłoczny zwrot 100% wpłaconej kwoty na wskazane przez Uczestnika konto bankowe.

4. Z powodów zawartych w § 5 pkt. 1-2 kurs/szkolenie może zostać odwołane w każdej chwili, nie mniej jednak Uczestnicy szkolenia informowani są niezwłocznie o ryzyku zaistnienia takiej ewentualności.

5. W przypadku odwołania szkolenia przez Polską Szkołę Alpinizmu, Polska Szkoła Alpinizmu nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej lub prawnej za powstałe po stronie uczestnika koszty związane z uczestnictwem w szkoleniu, tj. rezerwację noclegu, zakup biletów środków itp.

§ 6

Zmiana prowadzącego kurs/szkolenie

1. W szczególnych przypadkach Polska Szkoła Alpinizmu zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany wykładowcy/instruktora prowadzącego szkolenie i nie stanowi to zmiany warunków umowy. W takiej sytuacji wykładowca/instruktor realizujący zajęcia w zastępstwie, będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

§ 7

Zmiana miejsca kursu/szkolenia

1. W szczególnych przypadkach Polska Szkoła Alpinizmu zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia, na obiekt o takim samym lub wyższym standardzie i nie stanowi to zmiany warunków umowy.

§ 8

Koszt uczestnictwa w kursie/szkoleniu i warunki płatności

1. Szkolenia prowadzone przez Polską Szkołę Alpinizmu są odpłatne lub finansowane częściowo albo w całości z środków UE.

2. Dokonanie zgłoszenia zobowiązuje do dokonania opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem na stronie www.polskaszkolaalpinizmu.pl lub indywidualnymi ustaleniami.

3. Obowiązującym sposobem płatności jest najpierw zadatek w celu rezerwacji miejsca oraz otrzymania materiałów szkoleniowych a pierwszego dnia szkolenia wpłata reszty należności, chyba że strony ustalą inaczej. Zadatek należy przelać na rachunek bankowy Polskiej Szkoły Alpinizmu jak najszybciej, w celu otrzymania materiałów szkoleniowych, zaznaczając na przelewie nazwę instytucji lub imię i nazwisko Uczestnika oraz termin i nazwę szkolenia.

4. Pełna opłata obejmuje koszt uczestnictwa w kursie/szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończonym kursie/szkoleniu. Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu uczestników szkolenia chyba, że oferta konkretnego szkolenia stanowi inaczej.

5. Większość szkoleń organizowana przez Polską Szkołę Alpinizmu jest przedmiotowo zwolniona z VAT.

6. W przypadku jednostek budżetowych, stałych klientów lub indywidualnych ustaleń, akceptujemy płatność po zrealizowanym szkoleniu.

7. Fakturowanie:

 • w przypadku dokonania pełnej przedpłaty za usługę szkoleniową, faktura zostanie wysłana Uczestnikowi pocztą elektroniczną po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Polskiej Szkoły Alpinizmu;
 • w przypadku Uczestników, z którymi uzgodniono płatność po zrealizowanym szkoleniu, oryginał faktury z ustalonym terminem płatności, zostanie wysłany pocztą elektroniczną w ostatnim dniu szkolenia;
 • standardowo każda faktura zawiera następujące informacje: dane nabywcy zamieszczone w zgłoszeniu, liczbę Uczestników szkolenia, tytuł szkolenia, koszt jednostkowy oraz całościowy;
 • w sytuacji, gdy na fakturze powinny zostać uwzględnione dodatkowe informacje, Uczestnik jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Polskiej Szkoły Alpinizmu (za pomocą poczty elektronicznej) o tej konieczności maksymalnie na 2 dni robocze przed zakończeniem szkolenia;
 • w przypadku podania w zgłoszeniu przez Uczestnika błędnych danych niezbędnych do wystawienia faktury, Polska Szkoła Alpinizmu nie ponosi odpowiedzialności za fakturę zawierającą błędy w polu „Nabywca”, jednakże w przypadku wezwania przez Uczestnika, wystawi Notę korygującą w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.

§ 9

Polityka rabatowa

1. Przy zgłoszeniu 5 lub większej ilości Uczestników przez jeden podmiot, polityka rabatowa Polskiej Szkoły Alpinizmu przewiduje co najmniej 10% zniżkę dla każdego uczestnika.

2. Polityka rabatowa obowiązuje uczestników zgłoszonych na to samo szkolenie w tym samym terminie.

3. W uzasadnionych przypadkach (duża ilość Uczestników, indywidualnie dostosowany program szkolenia) cena szkolenia podlega negocjacji.

4. Wymienione zniżki nie sumują się z innymi rabatami oferowanymi przez Polską Szkołę Alpinizmu. Polityka rabatowa nie obowiązuje w przypadku szkoleń dofinansowanych (KFS, BUR, itp.).

§ 10

Konsultacje po kursach/szkoleniach

1. W ramach szkoleń Polska Szkoła Alpinizmu zapewnia Uczestnikom możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji po kursie/szkoleniu.

2. Forma konsultacji: kontakt za pomocą poczty elektronicznej oraz w uzasadnionych przypadkach kontakt telefoniczny.

3. Czas trwania konsultacji: minimum 2 miesiące po zrealizowanym szkoleniu.

4. Czas oczekiwania na odpowiedź eksperta: standardowo do 7 dni roboczych (czas oczekiwania może się wydłużyć w przypadku niedostępności eksperta).

5. W ramach konsultacji po zakończonym kursie/szkoleniu, eksperci Polskiej Szkoły Alpinizmu nie udzielają porad prawnych.

6. Wszystkie przygotowane przez ekspertów Polskiej Szkoły Alpinizmu odpowiedzi w ramach konsultacji po zakończonym kursie/szkoleniu służą wyłącznie uzupełnieniu wiedzy zdobytej podczas szkolenia i mają charakter informacyjny.

7. W przypadku zapytań wykraczających poza program zrealizowanego kursu/szkolenia, eksperci Polskiej Szkoły Alpinizmu nie są zobligowani do udzielenia odpowiedzi.

§ 11

Prawa autorskie

1. Kursy, szkolenia, programy szkoleń, materiały szkoleniowe oraz wszelkie techniki i metody prezentowane podczas kursów/szkoleń oferowanych przez Polską Szkołę Alpinizmu podlegają ochronie prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Uczestnik poprzez udział w szkoleniach nie żadnych praw do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi, którymi objęte są kursy/szkolenia, programy szkoleń, materiały szkoleniowe oraz wszelkie techniki i metody prezentowane podczas szkoleń, z wyjątkiem kursów instruktorskich i indywidualnych ustaleń.

3. Materiały szkoleniowe udostępniane uczestnikom są własnością intelektualną ich autorów oraz Polskiej Szkoły Alpinizmu. Zabrania się ich wykorzystywania i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie słownej, pisemnej lub elektronicznej dla celów innych niż te, związane z kursami/szkoleniami prowadzonymi przez Polską Szkołę Alpinizmu, zwłaszcza przez nieuprawnione podmioty.

4. Zabrania się rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania zajęć oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody wykładowcy prowadzącego dane zajęcia.

§ 12

Ochrona danych osobowych

1. Uzupełnienie karty zgłoszenia oraz wyrażenie odrębnych zgód oznacza dopuszczenie do przetwarzania danych osobowych w celach organizacyjnych oraz w uzasadnionych przypadkach marketingowych Polską Szkołę Alpinizmu z siedzibą w Bielsku – Białej zwaną dalej: Administratorem danych, kod pocztowy 43-300 Bielsko – Biała zlokalizowaną przy ul. Asnyka 4/22.

2. W zakresie przetwarzania danych osobowych Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), 2. Informuje się, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, osoba której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora danych potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

 • celów przetwarzania;
 • kategorii odnośnych danych osobowych;
 • informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 • w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;
 • informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO);
 • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle;
 • informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotnych informacjach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

§ 13

Reklamacja usługi szkoleniowej

Polska Szkoła Alpinizmu stosuje Procedurę Reklamacji Usługi Szkoleniowej zgodnie z poniższą treścią:

1.Każdy uczestnik kursu/szkolenia realizowanego przez Polską Szkołę Alpinizmu ma prawo złożyć reklamację dotyczącą jakości oferowanych usług szkoleniowych (wartości merytorycznej, organizacji zajęć, itp.).

2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej (pocztą elektroniczną lub tradycyjną) w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia kursu/szkolenia.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

 • nazwę i termin kursu/szkolenia wobec którego zgłaszane są zastrzeżenia;
 • imię i nazwisko wykładowcy/instruktora prowadzącego zajęcia;
 • szczegółowy opis problemu;
 • dane kontaktowe zgłaszającego reklamację (nazwa firmy/instytucji, imię i nazwisko uczestnika, adres e-mail lub/i telefon kontaktowy).

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez Polską Szkołę Alpinizmu informacji o powstałej nieprawidłowości. W przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych.

5. Aby uniknąć subiektywnej oceny poszczególnych Uczestników szkolenia, pod uwagę zostaną wzięte oceny wszystkich Uczestników danego szkolenia, co pozwoli na jego obiektywną ocenę. Reklamacja usługi szkoleniowej zostanie uwzględniona w przypadku, gdy łączna liczba punktów ze wszystkich ankiet ewaluacyjnych będzie stanowiła mniej niż 60% wszystkich możliwych punktów do uzyskania. W przypadku gdy średnia ocen będzie stanowiła więcej niż 60% punktów możliwych do uzyskania, reklamacja nie zostanie uwzględniona.

6. W przypadku stwierdzenia zasadności złożonej reklamacji, Uczestnik może wnioskować o:

 • bezpłatny ponowny udział w takim samym szkoleniu,
 • zwrot części poniesionych kosztów,
 • zwrot całości poniesionych kosztów, wyłącznie w przypadku niestawienia się wykładowcy/instruktora w dniu realizacji szkolenia.

7. Polska Szkoła Alpinizmu zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli zostanie ona złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w pkt 2.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Polska Szkoła Alpinizmu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Uczestnictwa w Szkoleniu z wcześniejszą zapowiedzią na stronie internetowej www.polskaszkolaalpinizmu.pl.

2. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w kursie/szkoleniu a tym bardziej wypełnienie karty zgłoszenia, jest równocześnie potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Uczestnicy zgłaszający się na kurs/szkolenie są zobligowani do przestrzegania niniejszych przepisów dotyczących usług szkoleniowych.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo, Serdecznie witamy w oficjalnym serwisie internetowym Polskiej Szkoły Alpinizmu, dalej: PSA. Korzystając z naszej strony internetowej zgadzasz się z poniższymi zasadami: PSA dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w serwisie były prawidłowe i rzetelne. Niemniej jednak nie gwarantujemy, że wszystkie informacje są kompletne, aktualne i przydatne, ani zgodne ze stanem faktycznym, ponieważ mogły nie zostać z różnych powodów na czas zaktualizowane, aczkolwiek istnieje telefoniczna (codziennie od 8:00-20:00) lub mailowa możliwość ich weryfikacji, za pomocą numeru telefonu i adresu e-mail zawartych w dalszej części. W szczególności PSA nie może zapewnić wierności kolorów na prezentowanych fotografiach, ponieważ ich wyświetlanie zależy między innymi od ustawień monitora oraz jego rozdzielczości. Wszelkie informacje zamieszczone w serwisie mają wyłącznie charakter poglądowy. PSA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych w serwisie w dowolnym czasie. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Definicje

Wyrażenia pisane w niniejszym regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie, chyba że z jego treści wynika co innego:

1. Regulamin – niniejszy regulamin;

2. Administrator Danych Osobowych – Polska Szkoła Alpinizmu działająca jako Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Bielsko-Biała z siedzibą w Bielsku-Białej, pod adresem ul. Asnyka 4/22, 43-300 Bielsko-Biała, MZO – 4320/127/2014, NIP: 547-209-30-17, numer REGON: 360246676, tel.: +48 602-730-213, e-mail: biuro@polskaszkolaalpinizmu.pl.

3. Serwis – prowadzony przez Administratora serwis internetowy dostępny pod adresem https://polskaszkolaalpinizmu.pl

4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 1

Zasady korzystania z Serwisu

1. Każda osoba odwiedzająca serwis zobowiązana jest do przestrzegania Regulaminu. Wszelkie działania podejmowane w ramach serwisu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.

2. Administrator udostępnia Użytkownikom dostęp do treści serwisu internetowego, tj. świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługodawcą w rozumieniu przedmiotowej ustawy jest Administrator.

3. Do korzystania z serwisu wymagane jest: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www oraz obsługująca język programowania JavaScript, a ponadto akceptująca pliki cookies i obsługująca szyfrowane połączenia SSL.

4. Wszelkie prawa do serwisu oraz jego elementów stanowią przedmiot praw Administratora, natomiast wszelkie materiały lub ich elementy, w tym teksty, grafika, układ i kompozycja elementów (tzw. layout), znaki towarowe, fotografie, materiały audio-video, aplikacje oraz inne oprogramowanie i inne informacje i elementy chronione prawem dostępne na stronach internetowych serwisu stanowią przedmiot praw Administratora. Każde ich niezgodne z prawem wykorzystanie jest zabronione i może rodzić odpowiedzialność cywilnoprawną lub karną. Oznacza to w szczególności zakaz kopiowania, modyfikowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania w jakiejkolwiek postaci takich materiałów za wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo.

5. Ilekroć w Regulaminie przewidziano składanie jakichkolwiek oświadczeń przy pomocy narzędzi udostępnianych przez Administratora w ramach serwisu, wszelkie oświadczenia złożone w ten sposób uważa się za złożone z chwilą skorzystania przez Użytkownika lub innej osoby korzystającej z serwisu z odpowiedniego narzędzia, bez względu na to kiedy oświadczenie doszło do jego adresata w taki sposób, że mógł się on z nim zapoznać. Użytkownik lub inna osoba korzystająca z serwisu może skontaktować się z Administratorem w celu ustalenia, czy składane przez niego oświadczenie lub oświadczenie składane mu przez innego Użytkownika zostało złożone.

6. Regulamin jest udostępniany osobom korzystającym z serwisu nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu, w formie która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§ 2

Odpowiedzialność

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania Użytkowników związane z korzystaniem z serwisu.

2. Serwis i wszystkie świadczone w jego ramach usługi są udostępnione w stanie takim, w jakim się znajdują. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że zapoznał się ze sposobem funkcjonowania serwisu i akceptuje go w tej formie, w jakiej się znajduje. Nie wyłącza to uprawnienia Administratora do wprowadzania nowych rozwiązań technicznych, w tym takich których celem jest usprawnienie funkcjonowania serwisu i świadczonych w jego ramach usług.

3. Administrator może prezentować w serwisie linki, materiały, prezentacje i inne treści zawierające odesłania do ofert i usług podmiotów trzecich lub może umożliwić Użytkownikom dostęp za pośrednictwem serwisu do usług świadczonych przez osoby trzecie. Treści i usługi takie nie stanowią elementu usług świadczonych przez Administratora, a zasady korzystania z nich określają odpowiednie podmioty trzecie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z takich treści przez Użytkowników, ani za jakiekolwiek działania lub zaniechania osób trzecich. Administrator nie ponosi także odpowiedzialności za treść witryn internetowych, do których kierują umieszczone w ramach serwisu linki.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu lub utratę danych Użytkownika w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich lub w wyniku działania Administratora zmierzającego do poprawy funkcjonalności serwisu.

5. W najszerszym zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, odpowiedzialność Administratora za szkodę rzeczywistą oraz utracone przez Użytkownika korzyści zostaje wyłączona, chyba że szkoda została wyrządzona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Administratora.

6. Użytkownik ponosi wobec Administratora pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe lub związane z naruszeniem przez niego prawa, Regulaminu, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego lub praw osób trzecich, w tym w szczególności za szkody związane z nieprawdziwością, niedokładnością lub niepełnością jakichkolwiek z oświadczeń Użytkownika.

§ 3

Kontakt

1. Operator udostępnia Użytkownikowi adres email: biuro@polskaszkolaalpinizmu.pl, przeznaczony do kontaktów z nim, na który Użytkownik może kierować wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje.

2. Administrator może przesyłać Użytkownikowi wiadomości na adres e-mail związane z treścią serwisu.

3. Postanowienia niniejszego punktu pozostają bez uszczerbku dla uprawnień Użytkowników (w tym w szczególności Użytkowników będących konsumentami) wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 4

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Szkoła Alpinizmu działająca jako Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Bielsko-Biała z siedzibą w Bielsku-Białej, pod adresem ul. Asnyka 4/22, 43-300 Bielsko-Biała, MZO – 4320/127/2014, NIP: 547-209-30-17, numer REGON: 360246676, tel.: +48 602-730-213, e-mail: biuro@polskaszkolaalpinizmu.pl.

2. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@polskaszkolaalpinizmu.pl.

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu odpowiedzi na Państwa pytania.

4. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

5. Na potrzeby odpowiedzi na zapytanie przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu przekazania odpowiedzi na Państwa zapytanie, a po tym okresie, przez okres 1 roku.

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany powyżej, jeżeli będzie to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

8. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Administrator nie pobiera danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie dane podane przez Panią/Pana.

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do podmiotów trzecich ani do państw trzecich.

11. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do:

 • uzyskania informacji na temat przetwarzania danych, w tym o kategoriach przetwarzanych Danych i ewentualnych odbiorcach danych;
 • żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych,
 • żądania usunięcia danych – poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie,
 • przenoszenia danych – poprzez otrzymanie danych w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez Użytkownika podmiotowi trzeciemu,
 • cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

12. Pani/Pana dane nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.

§ 5

Pliki Cookies

1. Podczas przeglądania strony internetowej używane są pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Pani/Pana urządzeniu końcowym w związku z korzystaniem z niniejszej strony internetowej – ich stosowanie ma na celu poprawne działanie strony.

2. Pliki pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Panią/Pana i dostosować stronę indywidualnie do potrzeb.

3. Pliki cookies zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

4. Stosowane przez nas pliki cookies są bezpieczne dla Pani/Pana urządzeń. Nie jest możliwe przedostanie się do Pani/Pana urządzeń poprzez pliki cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

5. Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

 • cookies sesyjne: są przechowywane na Pani/Pana urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Pani/Pana urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Pani/Pana urządzenia,
 • cookies trwałe: są przechowywane na Pani/Pana urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Pani/Pana urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Pani/Pana urządzenia.

6. Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez cookies do Pani/Pana urządzenia. Ustawienia możesz zmienić tak aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Pani/Pana urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach Pani/Pana oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§ 6

Zmiany regulaminu

1. W razie wprowadzenia zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym fakcie Użytkowników za pomocą publikacji zmian Regulaminu na stronie internetowej serwisu.

2. Zmiana danych Administratora lub danych kontaktowych nie wymaga stosowania przez Administratora procedury opisanej w niniejszym paragrafie; Administrator jest jednak zobowiązany powiadomić Użytkowników o takich zmianach.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w serwisie.

2. Zapisy niniejszego regulaminu dostępne są również w zakładce Statut niniejszego serwisu.

3. Ilekroć w Regulaminie przewidziano możliwość lub obowiązek skontaktowania się Użytkownika z Administratorem, kontakt taki powinien nastąpić przy użyciu poczty elektronicznej (chyba że co innego wynika z Regulaminu) na adres e-mail: biuro@polskaszkolaalpinizmu.pl.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.