STATUT POLSKIEJ SZKOŁY ALPINIZMU

 

§ 1

Nazwa, typ, misja i cel placówki oraz jej zadania

 

1. Placówka nosi nazwę: Polska Szkoła Alpinizmu, i w dalszej części statutu zwana jest "placówką".

2. Misją placówki jest szerzenie wiedzy i dobrych praktyk z zakresu bezpiecznego i efektywnego uprawiania różnych sportów górskich, lub innych, wykorzystujących alpinistyczne techniki linowe.  

3. Celem działalności placówki jest prowadzenie w formach pozaszkolnych szkoleń w zakresie uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, przekwalifikowania zawodowego, dokształcania, doskonalenia i przygotowania zawodowego a w szczególności odpowiedź na realne zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników danego typu.

4. Polska Szkoła Alpinizmu to centrum kształcenia ustawicznego działające zgodnie z art. 2 pkt. 3a oraz art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku, Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

5. Siedziba placówki mieści się w Bielsku-Białej, przy ulicy Asnyka 4/22.

6. Zakres działalności placówki obejmuje szkolenia:

 • instruktor rekreacji ruchowej o spec. wspinaczka skalna
 • instruktor rekreacji ruchowej o spec. taternictwo jaskiniowe
 • instruktor rekreacji ruchowej o spec. snowboard
 • instruktor rekreacji ruchowej o spec. alpinistyczne techniki linowe
 • instruktor alpinizmu przemysłowego
 • operator sztucznej ściany wspinaczkowej
 • praca na wysokości w dostępie budowlanym
 • praca na wysokości w dostępie linowym
 • ratownictwo wysokościowe
 • obsługa parków linowych
 • szkolenie okresowe bhp
 • pierwsza pomoc przedmedyczna
 • kurs wspinaczki na sztucznej ścianie
 • kurs wspinaczki po drogach ubezpieczonych
 • podstawowy kurs skałkowy
 • szkolenia jaskiniowe

7. Odbiorcami placówki są osoby delegowane przez instytucje publiczne, osoby prywatne oraz firmy.

8. Placówka realizuje swoje zadania poprzez:

 • organizację szkoleń stacjonarnych,
 • organizację szkoleń niestacjonarnych,
 • w szczególnych przypadkach w trybie na odległość,
 • organizację szkoleń w wynajmowanych obiektach, w plenerze (np. skałki, jaskinie, stoki) lub w miejscu wyznaczonym przez zleceniodawcę,
 • zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz uzupełniania wiedzy i rozwoju ogólnego słuchaczy,
 • stosowanie w kształceniu nowoczesnych metod i technik audiowizualnych, • prowadzenie szkoleń w formie kursów, seminariów, treningów, warsztatów, konsultacji itp.,
 • w zależności od zapotrzebowania,
 • realizację szkoleń we współpracy z osobami posiadającymi odpowiednie kompetencje, będącymi specjalistami/ekspertami w danej dziedzinie bądź za pośrednictwem swojej wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

9. Szkolenia odbywają się w oparciu o programy opracowane na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa z ich adekwatnym dostosowaniem do warunków lokalnych i indywidualnych uwarunkowań techniczno-organizacyjnych zleceniodawców i organizatorów, a także w oparciu o programy autorskie opracowane przez pracowników placówki bądź osobę prowadząca szkolenie, zatwierdzone przez dyrektora placówki.

 

§ 2

Organy placówki oraz zakres ich zadań

 

1. Organem prowadzącym placówkę jest firma TDMA Mateusz Gutek, Asnyka 4/22, 43-300 Bielsko-Biała a osobą prowadzącą placówkę Mateusz Gutek.

2. Organem zarządzającym placówką jest dyrektor. Dyrektor powoływany i odwoływany jest przez organ prowadzący placówkę. Osoba fizyczna będąca właścicielem placówki, może jednocześnie pełnić funkcję dyrektora placówki.

3. Do zadań dyrektora placówki należy:

 • organizacja pracy placówki od strony merytorycznej i dydaktycznej,
 • organizacja szkoleń,
 • rekrutacja kadry dydaktycznej,
 • nadzór nad procesem rekrutacji słuchaczy,
 • zapewnienie planów zajęć i programów nauczania,
 • zapewnienie odpowiedniego nadzoru metodycznego,
 • zapewnienie nadzoru wewnętrznego służącego podnoszeniu jakości prowadzonych szkoleń,
 • dbanie o powierzone mienie,
 • reprezentowanie placówki na zewnątrz,
 • współpraca z organem prowadzącym.

 

§ 3

Organizacja placówki

 

1. Dyrektor dokonuje doboru kadry trenerów, instruktorów, specjalistów z danego obszaru do realizacji danego szkolenia, zwanych dalej "wykładowcami". Dyrektor sprawuje merytoryczny nadzór nad całym procesem sprzedaży usług szkoleniowych.

2. Osoba prowadząca placówkę zajmuje się obsługą finansową i administracyjną placówki, a także odpowiada za organizację techniczną i logistykę. Odpowiada również za rozwój placówki poprzez pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie relacji z kluczowymi klientami, a także rozwój pracowników i obsługę biura, przygotowując dokumentację szkoleniową i przetargową, dba o prawidłowy przebieg całego procesu sprzedaży lub zleca te czynności osobom trzecim.

3. Placówka opracowuje oferty dla potencjalnych klientów. Określa w nich proponowaną tematykę, rodzaj szkolenia i czas jego trwania, kryteria doboru uczestników, warunki organizacyjne i finansowe itp. Uczestników rekrutuje się indywidualnie (wolny nabór) lub grupowo (zlecenie instytucji lub organizacji). W przypadkach rekrutacji grupowej możliwe są negocjacje programu i organizacji szkolenia z instytucjami zlecającymi.

4. Organizacja szkoleń opiera się o zasady zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania Dz.U. 2010 nr 82 poz. 537 ze zm. oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz.U. 2012 nr 0 poz. 186 ze zm.

5. Szkolenia mogą prowadzić wykładowcy o kwalifikacjach odpowiadających programom nauczania, gwarantujących należyty poziom prowadzonych szkoleń. Mogą to być m.in.:

 • psychologowie i trenerzy,
 • instruktorzy i trenerzy danych dyscyplin sportowych,
 • nauczyciele,
 • specjaliści w danej dziedzinie wiedzy i umiejętności,
 • i inne osoby, w zależności od kwalifikacji i potrzeb organizatora kształcenia.

6. Placówka może zlecić realizację szkoleń wykładowcom w oparciu o umowy cywilno-prawne. Placówka może zlecić realizację szkoleń firmom zewnętrznym.

 

§ 4

Prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów placówki

 

1. Obowiązkiem wykładowcy jest:

 • rzetelne przygotowanie się do zajęć,
 • dostosowywanie się do wymagań dyrektora placówki w zakresie sposobu prowadzenia zajęć i realizacji programu,
 • stosowanie nowoczesnych i atrakcyjnych metod nauczania,
 • bieżące prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,
 • dbanie o dobre imię placówki,
 • zachowanie tajemnicy służbowej,
 • ochrona danych osobowych słuchaczy,
 • systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bhp,
 • przestrzeganie zapisów statutowych,
 • wzbogacanie warsztatu pracy i dbanie o powierzone mienie.

2. Wykładowca ma prawo:

 • otrzymać od dyrektora placówki pomoce niezbędne do przeprowadzenia zajęć,
 • zgłaszać do dyrektora placówki swoje uwagi dotyczące organizacji zajęć oraz inne, które uzna za istotne dla prawidłowego funkcjonowania placówki,
 • zgłaszać do dyrektora placówki swoje uwagi dotyczące programu nauczania realizowanego podczas szkolenia.

3. Słuchaczem placówki jest każda osoba uczestnicząca w szkoleniach organizowanych przez placówkę.

4. Słuchacz placówki ma obowiązek:

 • sumiennie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
 • wykonywać polecenia osoby prowadzącej związane z realizacją treści programowych,
 • poddania się sprawdzeniu nabytej wiedzy teoretycznej i praktycznej w postaci testów, egzaminu pisemnego czy praktycznego wynikającego z harmonogramu danego szkolenia,
 • szanować godność osobistą osoby prowadzącej oraz innych uczestników szkolenia,
 • współdziałać w kształtowaniu przyjaznych i serdecznych stosunków w grupie,
 • nie dyskryminować innych ze względu na płeć, pochodzenie, religię, stopień niepełnosprawności czy inne poglądy.

5. Słuchacz placówki ma prawo do:

 • zapoznania się z treścią programu nauczania,
 • zgłaszania swoich uwag, dotyczących przebiegu nauki, organizacji zajęć oraz innych, istotnych dla placówki spraw – bezpośrednio do placówki lub za pośrednictwem wykładowcy,
 • jawnej oceny swojej pracy,
 • swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,
 • zwolnienia z części ogólnej instruktora rekreacji ruchowej jeżeli jest absolwentem studiów wyższych na kierunku wychowania fizycznego lub turystyki i rekreacji, lub ukończył w PSA inny kurs na IRR, lub przed rozpoczęciem kursu w PSA ukończył część ogólną IRR organizowaną przez inny podmiot,
 • możliwości ponownego podejścia do niezdanego egzaminu na zasadach ustalonych z dyrektorem placówki,
 • egzaminy poprawkowe mogą być odpłatne, jeżeli organizacja dodatkowego terminu egzaminu wiąże się z kosztami po stronie placówki; w takim przypadku wysokość opłaty podawana jest z odpowiednim wyprzedzeniem, w miarę możliwości jeszcze przed przystąpieniem do pierwszego terminu egzaminu,
 • wykupienia dodatkowych godzin dydaktycznych, gdyby dla danego słuchacza ich ilość zawarta w programie kursu była niewystarczająca do przyswojenia wymaganych zagadnień; w takim przypadku dyrektor placówki umożliwia odbycie takich zajęć dopasowując ich organizację do preferencji słuchacza.

6. Prowadzący placówkę ma prawo skreślić słuchacza z listy w przypadku gdy:

 • nieobecność słuchacza wynosi więcej niż 1/3 zajęć; ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor placówki,
 • poprzez nieodpowiednie zachowanie uniemożliwia on pracę w grupie i prowadzenie zajęć,
 • stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia uczestników i osoby prowadzącej,
 • spożywa alkohol w czasie zajęć organizowanych przez placówkę lub bierze udział w zajęciach w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
 • nie dokonał płatności w ustalonym terminie.

7. W przypadku skreślenia, słuchaczowi nie przysługuje zwrot żadnej części opłaty za szkolenie.

 

§ 6

Regulamin rekrutacji oraz regulamin kursów i szkoleń

 

1. Regulamin rekrutacji oraz regulamin kursów i szkoleń, zostały spisane po postanowieniach końcowych, jako osobne działy Statutu

 

§ 7

Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki

 

1. Za finansowanie placówki odpowiedzialny jest organ prowadzący. Środki na finansowanie działalności placówka uzyskuje w formie opłat od słuchaczy bądź od instytucji/firm kierujących swoich pracowników na szkolenie.

2. Udział w szkoleniach organizowanych przez placówkę jest odpłatny.

3. Wysokość opłaty za szkolenia ustalana jest przez dyrektora placówki i podawana w drodze ofertowania.

4. Działalność i majątek placówki wchodzą w skład działalności i majątku organu prowadzącego.

5. Zasady odpłatności za organizowane szkolenia ustala dyrektor placówki w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

§ 8

Zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki

 

1. Słuchaczem szkolenia może być osoba, która spełnia warunki związane z danym typem szkolenia.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 

1. Placówka prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Zmian w niniejszym statucie dokonuje dyrektor placówki.

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI

 

1. Procedura rekrutacji na szkolenia i kursy organizowane przez Polską Szkołę Alpinizmu  przebiega następująco:

 • dokonanie przez Kandydata zgłoszenia na szkolenie/kurs, które następuje poprzez wypełnienie i przesłanie pocztą elektroniczną, tradycyjną lub dostarczenie do biura Polskiej Szkoły Alpinizmu oryginału karty zgłoszenia dostępnej na stronie internetowej www.polskaszkolaalpinizmu.pl;
 • potwierdzenie zakwalifikowania Kandydata na szkolenie przez Polską Szkołę Alpinizmu poprzez wysłanie wiadomości e-mail, listownie lub telefonicznie.

2. Warunkiem zakwalifikowania się do uczestnictwa w szkoleniu/kursie jest spełnienie wymagań formalnych (jeśli dotyczy) oraz dostarczenie przed rozpoczęciem zajęć:

 • prawidłowo wypełnionego oryginału karty zgłoszenia;
 • innych dokumentów wymaganych w zależności od rodzaju szkolenia/kursu, określonych przez Polską Szkołę Alpinizmu w momencie ogłoszenia rekrutacji na dane szkolenie/kurs.

3. Wypełnienie karty zgłoszenia i dostarczenie, lub przesłanie na adres biura Organizatora jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.


4. Ingerencja w określoną we wzorach treść dokumentów rekrutacyjnych, w tym przede wszystkim karty zgłoszenia, usuwanie zapisów lub nie wypełnienie wszystkich wymaganych pól, skutkuje odrzuceniem dokumentacji ze względów formalnych.


5. Niezbędne dokumenty należy złożyć w biurze Polskiej Szkoły Alpinizmu, lub przesłać pocztą elektroniczną albo tradycyjną w terminie określonym przez Polską Szkołę Alpinizmu dla danego szkolenia/kursu. W przypadku przesłania zgłoszenia listownie, decyduje data wpływu przesyłki do biura Polskiej Szkoły Alpinizmu.


6. Dopuszczane do rekrutacji będą tylko osoby, które złożyły wszystkie wymagane i kompletne dokumenty, oraz których stan zdrowia pozwala na udział w szkoleniu (oświadczenie uczestnika na karcie zgłoszenia).


7. O zakwalifikowaniu na szkolenie/kurs decyduje spełnienie kryteriów rekrutacyjnych, odpowiednich dla danego szkolenia/kursu, określonych przez Polską Szkołę Alpinizmu w momencie ogłoszenia rekrutacji na dane szkolenie/kurs. W przypadku większej ilości Kandydatów niż dopuszczalna ilość uczestników danego szkolenia/kursu, decyduje kolejność zgłoszeń.

8. O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu/kursie Uczestnik zostanie poinformowany listownie, elektronicznie, lub telefonicznie najpóźniej na 2 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia/kursu.

9. Liczba Uczestników szkolenia/kursu jest ograniczona. W przypadku braku wolnych miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa. Jednocześnie Kandydat zostanie poinformowany o możliwości udziału w szkoleniu/kursie w innym terminie (zgodnie z harmonogramem organizacji szkoleń/kursów zamieszczonym na stronie internetowej). W przypadku rezygnacji Uczestników z listy rankingowej, prawo do uczestnictwa w szkoleniu/kursie będą miały osoby z listy rezerwowej według kolejności na tej liście.

 

REGULAMIN KURSÓW I SZKOLEŃ

 

§ 1

Postanowienia ogólne1. Wszystkie szkolenia dostępne na stronie www.polskaszkolaalpinizmu.pl organizuje Polska Szkoła Alpinizmu, z siedzibą w Bielsku-Białej, kod pocztowy 43-300 przy ul. Asnyka 4/22, NIP 5472093017, wpisana do ewidencji szkół o placówek niepublicznych, prowadzonej przez Miasto Bielsko-Biała pod numerem MZO – 4320/127/2014, zwana w dalszym ciągu niniejszego regulaminu Polską Szkołą Alpinizmu.

2. Polska Szkoła Alpinizmu może zlecić realizację szkoleń wykładowcom w oparciu o umowy cywilno-prawne. W uzasadnionych przypadkach, Polska Szkoła Alpinizmu może zlecić realizację szkoleń firmom zewnętrznym.

3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników.

4. Ilekroć używane jest w niniejszym regulaminie stwierdzenie Szkolenia, oznacza ono szkolenia i kursy w zakresach i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń na stronie www.polskaszkolaalpinizmu.pl, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana danym tematem szkolenia.

5. Uczestnik - osoba prywatna lub pracownik firmy, instytucji bądź organizacji, która zgłosiła chęć uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Polską Szkołę Alpinizmu i dokonała prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

6. Przesłanie zgłoszenia udziału w szkoleniu do Polskiej Szkoły Alpinizmu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

§ 2

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia dostępnej na stronie internetowej www.polskaszkolaalpinizmu.pl, pocztą elektroniczną, tradycyjną lub dostarczenie jej osobiście/za pośrednictwem upoważnionej przez siebie osoby do biura Polskiej Szkoły Alpinizmu.

2. Karta zgłoszenia zawiera w szczególności:

 • nazwę szkolenia/kursu, którego dotyczy zgłoszenie;
 • imię i nazwisko Uczestnika;
 • datę i miejsce urodzenia;
 • miejsce zamieszkania;
 • numer pesel;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach zawartych w programie danego szkolenia;
 • oświadczenie o świadomości, że wskazane jest posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na cały okres trwania szkolenia (nie dotyczy zajęć teoretycznych), obejmującego aktywności ruchowe zawarte w programie danego szkolenia, a rezygnując z takiego ubezpieczenia robi się to na własną odpowiedzialność;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu szkoleń i kursów zawartym w niniejszym statucie;
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922), dla potrzeb niezbędnych do zrealizowania szkolenia a także prowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniem, co jest obowiązkiem ustawowym Niepublicznych Placówek Kształcenia  Ustawicznego, do których należy Polska Szkoła Alpinizmu;
 • zgodę na umieszczanie zdjęć lub filmów wykonanych podczas szkolenia na stronie internetowej placówki oraz profilu na portalach społecznościowych w celach promocyjnych szkoleń, co jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie wizerunku słuchacza (w uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby której wizerunek znajduje się na zdjęciu lub filmie, placówka usuwa dany plik z serwera);
 • zobowiązanie do zachowania poufności informacji pozyskanych w trakcie szkoleń;
 • miejscowość, datę oraz czytelny podpis.

3. Po otrzymaniu karty zgłoszenia pracownik Polskiej Szkoły Alpinizmu kontaktuje się z Uczestnikiem telefonicznie, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu potwierdzenia rezerwacji miejsca. Potwierdzenie rezerwacji następuje maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu formularzu zgłoszenia. Polska Szkoła Alpinizmu nie ponosi odpowiedzialności za błędy, awarie lub przerwy w funkcjonowaniu poczty elektronicznej Uczestnika szkolenia.

4. Dostarczenie karty zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Polską Szkołą Alpinizmu a Uczestnikiem, a także niesie ze sobą obowiązek zapłaty za uczestnictwo w szkoleniu.

5. Szkolenia są dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób. Realizowane są według ustalonego przez Polską Szkołę Alpinizmu programu szkolenia dostępnego na stronie internetowej www.polskaszkolaalpinizmu.pl.

6. Na adres e-mail podany w zgłoszeniu na szkolenie wysyłane są również informacje organizacyjne nt. kursu/szkolenia, a także oferta placówki i organu prowadzącego.

§ 3

Informacje organizacyjne dotyczące szkoleń/kursów1. Wszelkie informacje organizacyjne (miejsce szkolenia, harmonogram zajęć, itp…) przesyłane są standardowo Uczestnikowi w formie elektronicznej na 7 dni przed terminem szkolenia na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszenia. W przypadku niezebrania ustalonej przez Polską Szkołę Alpinizmu minimalnej liczby Uczestników niezbędnej do realizacji szkolenia, Polska Szkoła Alpinizmu zastrzega sobie prawo do przesłania informacji organizacyjnych w terminie krótszym niż 7 dni przed terminem szkolenia oraz do przedłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń do momentu zebrania wymaganej liczby Uczestników oraz również do odwołania szkolenia.

2. Szkolenia kończą się egzaminem teoretycznym lub praktycznym, do którego dopuszczeni mogą być tylko Uczestnicy, którzy wpłacili całość należności za dany szkolenie oraz uczestniczyli we wszystkich zajęciach lub je odrobili (lub jeżeli stopień opanowania materiału przerabianego na zajęciach, których dotyczy nieobecność danego słuchacza, został zweryfikowany przez prowadzącego i określony jako wystarczający).

3. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminów i spełnieniu dodatkowych wymagań (odbyciu praktyk instruktorskich w przypadku szkoleń na instruktora rekreacji ruchowej oraz przygotowaniu i zaprezentowaniu zadanego tematu), Uczestnik otrzymuje zaświadczenie wg. wzoru zawartego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 186 ze zm.) W przypadku szkoleń instruktorskich, Uczestnik może złożyć wniosek o wydanie plastikowej legitymacji potwierdzającej ukończenie kursu. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie przelewu w wysokości 15 zł na konto placówki lub uiścić podaną kwotę podczas składania wniosku. Uczestnik może również złożyć wniosek o otrzymanie zaświadczenia w formie anglojęzycznej. Koszt takiego zaświadczenia to 50 zł.

4. W przypadku wystawienia zaświadczenia lub legitymacji z błędnymi danymi osobowymi z powodu błędnego lub nieczytelnego wypełnienia formularza zgłoszeniowego, Polska Szkoła Alpinizmu wystawia na wniosek Uczestnika nowe zaświadczenie lub legitymację a koszty ponosi Uczestnik. W przypadku zaświadczeń, koszt wydania wynosi 5 zł, natomiast plastikowej legitymacji 15 zł. Takie same koszty obowiązują w przypadku składania wniosku o wydanie duplikatu zaświadczenia lub legitymacji.

 

 § 4

Rezygnacja z uczestnictwa


1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu niezależnie od przyczyny należy zgłosić w Polskiej Szkole Alpinizmu w formie pisemnej: listem elektronicznym, lub pocztą najpóźniej 7 dni roboczych (z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) przed datą rozpoczęcia szkolenia/kursu (liczy się data wpływu oświadczenia o rezygnacji w formie pisemnej). Polska Szkoła Alpinizmu wysyła potwierdzenie otrzymania rezygnacji. Rezygnacje zgłoszone w innej formie lub terminie niż wyżej podane mogą nie zostać uwzględnione.

2. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia przez Uczestnika 50% kosztów uczestnictwa w przedmiotowym szkoleniu. 50% kosztów obliczane jest od regularnej ceny szkolenia bez uwzględniania ewentualnych zniżek.

3. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu w dniu jego rozpoczęcia spowoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa.

4. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu przez Uczestnika, który dokonał zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, spowoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa.

5. Zmiana terminu udziału w szkoleniu przez Uczestnika, jest traktowana tak samo jak rezygnacja z udziału w szkoleniu (w zakresie zmiany terminu udziału w szkoleniu obowiązują zasady ujęte w §4 pkt. 1-4 niniejszego regulaminu).
6. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa.

§ 5

Zmiana terminów szkoleń1. W przypadku szkoleń otwartych Polska Szkoła Alpinizmu zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników.

2. Polska Szkoła Alpinizmu ma prawo odwołać zaplanowany termin szkolenia również w przypadku zaistnienia sytuacji losowych, których nie dało się wcześniej przewidzieć, takich jak czynniki pogodowe, nagła niedyspozycja wykładowcy/instruktora, nagła niedostępność miejsca szkolenia.

3. W sytuacji odwołania szkolenia z winy Polskiej Szkoły Alpinizmu, lub niezebrania odpowiedniej liczby Uczestników, gwarantowany jest niezwłoczny zwrot 100% wpłaconej kwoty na wskazane przez Uczestnika konto bankowe. Organizator ma prawo odwołać szkolenie w każdej chwili.

4. W przypadku odwołania szkolenia ze strony Polskiej Szkoły Alpinizmu, Polska Szkoła Alpinizmu nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej lub prawnej za powstałe po stronie uczestnika koszty związane z uczestnictwem w szkoleniu, tj. rezerwację noclegu, zakup biletów środków itp.

§ 6

Zmiana prowadzącego szkolenie1. W szczególnych przypadkach Polska Szkoła Alpinizmu zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany wykładowcy/instruktora prowadzącego szkolenie i nie stanowi to zmiany warunków umowy. W takiej sytuacji wykładowca/instruktor realizujący zajęcia w zastępstwie, będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

§ 7

Zmiana miejsca szkolenia


1. W szczególnych przypadkach Polska Szkoła Alpinizmu zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia, na obiekt o takim samym lub wyższym standardzie i nie stanowi to zmiany warunków umowy.

§ 8

Koszt uczestnictwa w szkoleniu i warunki płatności

 

1. Szkolenia prowadzone przez Polską Szkołę Alpinizmu są odpłatne/dofinansowane ze środków UE.

2.  Dostarczenie karty zgłoszenia zobowiązuje do dokonania opłaty szkoleniowej zgodnie z obowiązującym cennikiem na stronie www.polskaszkolaalpinizmu.pl.

3. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków oraz upoważnia Polską Szkołę Alpinizmu do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Uczestnika. Faktura zostanie przesłana pocztą tradycyjną lub elektroniczną  na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

4. Obowiązującym sposobem płatności jest przedpłata, chyba, że strony ustalą inaczej. Opłatę za udział w szkoleniu należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Polskiej Szkoły Alpinizmu nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, zaznaczając na przelewie nazwę instytucji lub imię i nazwisko Uczestnika oraz termin i nazwę szkolenia. W przypadku dokonania wpłaty po czasie, o którym mowa w zdaniu powyższym, Uczestnik zobowiązany jest do czasu rozpoczęcia szkolenia przesłać pocztą elektroniczną potwierdzenie zrealizowanego przelewu.

5. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu. W przypadku braku opłaty na 7 dni roboczych przed terminem szkolenia, faktura proforma umożliwiająca dokonanie płatności zostanie przesłana Uczestnikowi na adres email w wersji elektronicznej, wraz z informacjami organizacyjnymi.

6. Opłata obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończonym szkoleniu. Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu uczestników szkolenia chyba, że oferta konkretnego szkolenia stanowi inaczej.

7. Organ prowadzący Polską Szkołę Alpinizmu jest podmiotowo zwolniony z VAT.

8. W przypadku jednostek budżetowych akceptujemy płatność po zrealizowanym szkoleniu.

9. Fakturowanie:

 • w przypadku dokonania przedpłaty za usługę szkoleniową, oryginał faktury zostanie wysłany Uczestnikowi pocztą tradycyjną lub elektroniczną po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Polskiej Szkoły Alpinizmu
 • w przypadku Uczestników, z którymi uzgodniono płatność po zrealizowanym szkoleniu, oryginał faktury z 7 lub 14-dniowym terminem płatności, zostanie wysłany pocztą tradycyjną lub elektroniczną w ostatnim dniu szkolenia.
 • standardowo każda faktura zawiera następujące informacje: dane nabywcy zamieszczone w formularzu zgłoszenia, liczbę Uczestników szkolenia, tytuł szkolenia, koszt jednostkowy oraz całościowy.
 • w sytuacji, gdy na fakturze powinny zostać uwzględnione dodatkowe informacje, Uczestnik jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Polskiej Szkoły Alpinizmu o tej konieczności maksymalnie na 2 dni robocze przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
 • Polska Szkoła Alpinizmu nie odpowiada za błędy w danych zawartych w wystawionych fakturach, w przypadku wskazania przez Uczestnika w formularzu zgłoszenia błędnych danych niezbędnych do wystawienia faktury, jednakże w przypadku uzasadnionego wezwania przez Uczestnika wystawi Notę korygującą w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.

§ 9

Polityka rabatowa


1. Przy zgłoszeniu 5 lub większej ilości Uczestników przez jeden podmiot, polityka rabatowa Polskiej Szkoły Alpinizmu przewiduje 10% zniżkę dla każdego uczestnika.
Polityka rabatowa obowiązuje uczestników zgłoszonych na to samo szkolenie w tym samym terminie.

2. W uzasadnionych przypadkach (duża ilość Uczestników, indywidualnie dostosowany program szkolenia) cena szkolenia podlega negocjacji.
Wymienione zniżki nie sumują się z innymi rabatami oferowanymi przez Polską Szkołę Alpinizmu w dniu dokonania rezerwacji.
Polityka rabatowa nie obowiązuje w przypadku szkoleń dofinansowanych (KFS, BUR, itp.).

 

 § 10

Konsultacje po szkoleniach


1. W ramach szkoleń Polska Szkoła Alpinizmu zapewnia Uczestnikom możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji po szkoleniu.

2. Forma konsultacji: kontakt mailowy oraz w uzasadnionych przypadkach kontakt telefoniczny.

3. Czas trwania konsultacji: minimum 2 miesiące po zrealizowanym szkoleniu.

4. Czas oczekiwania na odpowiedź eksperta: standardowo do 7 dni roboczych (czas oczekiwania może się wydłużyć w przypadku niedostępności eksperta).

5. W ramach konsultacji poszkoleniowych trenerzy Polskiej Szkoły Alpinizmu nie udzielają porad prawnych.

6. Wszystkie przygotowane przez ekspertów Polskiej Szkoły Alpinizmu odpowiedzi w ramach konsultacji poszkoleniowych służą wyłącznie uzupełnieniu wiedzy zdobytej podczas szkolenia i mają charakter informacyjny.

7. W przypadku zapytań wykraczających poza program zrealizowanego szkolenia, eksperci Polskiej Szkoły Alpinizmu nie są zobligowani do udzielenia odpowiedzi.

§ 11

Prawa autorskie


1. Szkolenia, programy szkoleń, materiały szkoleniowe oraz wszelkie techniki i metody prezentowane podczas szkoleń oferowanych przez Polską Szkołę Alpinizmu podlegają ochronie prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Uczestnik poprzez udział w szkoleniach nie nabywa jakichkolwiek praw do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi, którymi objęte są szkolenia, programy szkoleń, materiały szkoleniowe oraz wszelkie techniki i metody prezentowane podczas szkoleń.

3. Materiały szkoleniowe udostępniane uczestnikom są własnością intelektualną ich autorów oraz Polskiej Szkoły Alpinizmu. Zabrania się ich wykorzystywania i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie słownej, pisemnej lub elektronicznej dla celów innych niż te, związane ze szkoleniem w ramach szkoleń prowadzonych przez polską szkołę alpinizmu, zwłaszcza przez nieuprawnione podmioty.

4. Zabrania się rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania zajęć oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody wykładowcy prowadzącego dane zajęcia.

§ 12

Ochrona danych osobowych


1. Dostarczenie karty zgłoszenia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez Polską Szkołę Alpinizmu z siedzibą w Bielsku - Białej, kod pocztowy 43-300 przy ul. Asnyka 4/22. Jest ono równoznaczne z akceptacją prawa do wglądu i możliwości poprawienia oraz usunięcia danych osobowych. (art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). A także wyrażeniem zgody na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz.1204.

 

§ 13

Reklamacja usługi szkoleniowejPolska Szkoła Alpinizmu stosuje Procedurę Reklamacji Usługi Szkoleniowej zgodnie z poniższą treścią.

1.Każdy uczestnik szkolenia realizowanego przez Polską Szkołę Alpinizmu ma prawo złożyć reklamację dotyczącą jakości oferowanych usług szkoleniowych (wartości merytorycznej, organizacji zajęć, itp.).

2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej (pocztą elektroniczną lub tradycyjną) w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia szkolenia.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

 • nazwę i termin szkolenia wobec którego zgłaszane są zastrzeżenia;
 • imię i nazwisko wykładowcy/instruktora prowadzącego zajęcia;
 • szczegółowy opis problemu;
 • dane kontaktowe zgłaszającego reklamację (nazwa firmy/instytucji, imię i nazwisko uczestnika, adres e-mail, telefon kontaktowy).

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez Polską Szkołę Alpinizmu informacji o powstałej nieprawidłowości. W przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych.

5. Aby uniknąć subiektywnej oceny poszczególnych Uczestników szkolenia, pod uwagę zostaną wzięte oceny wszystkich Uczestników danego szkolenia, co pozwoli na jego obiektywną ocenę. Reklamacja usługi szkoleniowej zostanie uwzględniona w przypadku, gdy łączna liczba punktów ze wszystkich ankiet ewaluacyjnych będzie stanowiła mniej niż 60% wszystkich możliwych punktów do uzyskania. W przypadku gdy średnia ocen będzie stanowiła więcej niż 60% punktów możliwych do uzyskania, reklamacja nie zostanie uwzględniona.

6. W przypadku stwierdzenia zasadności złożonej reklamacji, Uczestnik może wnioskować o:

 • bezpłatne dodatkowe materiały szkoleniowe,
 • bezpłatny ponowny udział w takim samym szkoleniu,
 • zwrot części poniesionych kosztów,
 • zwrot całości poniesionych kosztów, wyłącznie w przypadku niestawienia się wykładowcy/instruktora w dniu realizacji szkolenia.

7. Polska Szkoła Alpinizmu zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli zostanie ona złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w pkt 2.

§ 14

Postanowienia końcowe1. Polska Szkoła Alpinizmu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Uczestnictwa w Szkoleniu z wcześniejszą zapowiedzią na stronie internetowej www.polskaszkolaalpinizmu.pl.

2. Dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia jest równocześnie potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Uczestnicy zgłaszający się na szkolenia są zobligowani do przestrzegania niniejszych przepisów dotyczących usług szkoleniowych.

 

 - karty zgłoszenia
- wniosek o wydanie leg.
- inf. o kursach

GOU-TEC Jarosław Gutek
tel: 600 212 353
e-mail: jarek@gou-tec.pl

TDMA Mateusz Gutek
tel: 602 730 213
e-mail: mateusz@tdma.pl

(c) 2014 Gou-Tec & TDMA. All Rights Reserved. | Polityka Cookies